ഈ പെണ്ണിനോട് അമേരിക്ക ചെയ്തത്.. I Story of Gulafroz ebtekar afghan women police officer

1 Просмотры
Издатель
ഈ പെണ്ണിനെ അവർ ഉടൻ വെട്ടി നുറുക്കും.. അമേരിക്കേ കഷ്ടം..; ഈ പെണ്ണിനോട് അമേരിക്ക ചെയ്തത്...

#us #joebiden #afghanistan
Категория
S.T.A.L.K.E.R. : Зов Припяти
Комментариев нет.